Information om behandling av personuppgifter i Libresse kundklubb

1. Inledning

Vad roligt att du vill bli medlem i Club Libresse!

Här kan du läsa mer om vilka personuppgifter vi behandlar om dig när du blir medlem i Club Libresse (”Kundklubb/en”), varför vi gör det och vilka rättigheter du har. Essity Hygiene and Health AB, org. nr. 556007-2356, Mölndals bro 2, 431 31 Mölndal (”vi”, ”Essity”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som anges i denna informationstext avseende Kundklubben och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Essitys övergripande integritetspolicy finns här.

Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som du hittar nedan:

Compliance & Ethics Team

Essity Hygiene and Health AB

P.O. Box 200, 101 23 Stockholm

dataprivacy@essity.com

2. Vilka personer behandlar vi personuppgifter om och varifrån får vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter om dig som är eller blir medlem i Kundklubben.

Vi får dina personuppgifter från dig. När du blir medlem ber vi dig att lämna vissa personuppgifter till oss.

Baserat på analyser av medlemsdata får du som medlem olika erbjudanden och rabatter baserat på exempelvis köphistorik, angivna preferenser, ålder, bostadsort, marknadsundersökningar, och information om hur du agerar när du besöker våra webbplatser, andra tjänster i digitala kanaler och sociala medier. För att kunna lämna personliga erbjudanden, förmåner och kommunikation genomförs analysen på individnivå. I detta ingår personaliserat innehåll i funktioner du använder och kommunikation som du får, exempelvis produktrekommendationer, förslag på önskelistor, möjlighet att spara varukorg, möjlighet att spara valt leveranssätt i syfte att underlätta framtida köp eller påminna dig om kvarglömda eller övergivna varukorgar, eller andra liknande åtgärder som gör din användning och upplevelse av våra tjänster så bra och smidig som möjligt.

2.1 Varför och hur behandlingar vi dina personuppgifter inom ramen för Kundklubben?

Ändamål

Personuppgifter

Rättslig grund

Gallringstid

För att kunna registrera dig som medlem och administrera ditt medlemskap. 

E-postadress

Födelsedatum  

Fullgörande av ett avtal (GDPR, artikel 6.1 (b))

Under den tiden du är medlem

För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av Kundklubben och Essitys andra tjänster.

E-postadress

Födelsedatum

Köphistorik

Personuppgifter baserade på din användning av våra tjänster som samlas in via cookies (”beteendedata”)

Andra uppgifter i det fall att du tillhandahållit ytterligare uppgifter såsom

Namn

Mobilnummer

Postnummer

Svar på marknadsundersökningar

Angivna preferenser

Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1 (f) – vårt berättigade intresse att personanpassa innehållet i Kundklubben och Essitys andra tjänster utifrån medlemmens preferenser)

Samtycke, artikel 6.1 (a)) för användning av din beteendedata. 

Under den tiden du är medlem

För att kunna erbjuda dig som är medlem personanpassade förmåner och erbjudanden och rabattkoder via e-post, SMS och vår hemsida som relaterar till Kundklubben eller Essitys andra tjänster.

E-postadress

Födelsedatum

Köphistorik

Personuppgifter baserade på din användning av våra tjänster som samlas in via cookies (”beteendedata”)

Andra uppgifter i det fall att du tillhandahållit ytterligare uppgifter såsom

Namn

Mobilnummer

Postnummer

Svar på marknadsundersökningar

Angivna preferenser

Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1 (f) – vårt berättigade intresse att erbjuda personliga förmåner och erbjudanden till våra medlemmar)

Samtycke - vi skickar information om förmåner och erbjudanden till dig som elektroniska meddelanden såsom e-post och SMS bara om du har samtyckt till detta i enlighet med marknadsföringslagen.

Under den tiden du är medlem

För att skicka nyhetsbrev som är relevanta för dig.

E-postadress

Postnummer

Födelsedatum

 

Samtycke (GDPR, artikel 6.1 (a)) – vi ber ditt samtycke för att skicka nyhetsbrev till dig som vi antar är relevanta för dig. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke. 

Under den tiden du prenumererar nyhetsbrevet

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Samtliga personuppgifter som samlas in på aggregerad nivå

Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1 (f)) – vårt berättigade intresse att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system, till exempel för att utvärdera vilket innehåll är mest relevant för våra medlemmar.

Under den tiden du är medlem eller tills du återkallar ditt samtycke

För att marknadsföra Essitys produkter på tredjepartsplattformar, inklusive sociala medier, och anpassa vår marknadsföring så att du får personliga erbjudanden och undviker irrelevanta annonser

Samtliga personuppgifter som samlas in.

Samtycke (GDPR 6.1 (a) – vi ber ditt samtycke för att marknadsföra våra produkter på tredjepartsplattformar. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke. 

Beroende på plattformen 180 dagar till 540 dagar.

 

3. Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter med våra leverantörer och samarbetspartners, såsom:

 • IT-leverantörer: företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar.
 • Marknadsföring: företag som hjälper oss med distribution av marknadsföring, administration av våra sociala medier och andra digitala kanaler samt reklambyråer.
 • Tredjepartsplattformar för digital marknadsföring: leverantörer av annonsering på sociala medier, exempelvis på Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Pinterest och YouTube så väl leverantörer av online annonsering såsom Google Ads och Google Marketing Platform.
 • Transport- och logistikföretag: leverantörer av tjänster som är nödvändiga för att leverera våra produkter till dig.

4. Var behandlas dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och all vår lagring av data sker inom EU/EES. I vissa situationer kan vi dock komma att behöva överföra dina personuppgifter till samarbetspartners eller tjänsteleverantörer som befinner sig utanför EU/EES (tredjeländer). De tredjeländer som vi överför dina personuppgifter till är Storbritannien.

Oavsett var dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga kontraktuella, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är likvärdig den som gäller inom EU/EES. Vi ser alltid till att det finns en överföringsmekanism på plats om överföringen inte omfattas av EU-kommissionens adekvansbeslut och vi använder i så fall EU-kommissionens standardavtalsklausuler, som du hittar här. Vi vidtar även ytterligare tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder när detta behövs, såsom kryptering och pseudonymisering.

5. Måste du lämna dina personuppgifter till oss?

För att vi ska kunna registrera dig som en medlem är det nödvändigt att du lämnar uppgifter om din e-postadress och ålder till oss. Vi frågar om din ålder för att säkerställa att vi efterlever gällande regler för marknadsföring riktad mot ungdomar.

Du har även möjlighet att lämna ytterligare personuppgifter till oss, såsom för- och efternamn, mobilnummer or postnummer. Det är inte obligatoriskt att lämna dessa ytterligare uppgifter för att bli medlem i Kundklubben. Dessa uppgifter behandlas för att kunna erbjuda så relevanta erbjudanden och förmåner till dig som möjligt.

6. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnitt 1 ovan.

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan, och senast inom en månad, från att vi tagit emot din begäran. Om vi inte kan besvara din förfrågan eller behöver mer tid på oss, kommer vi att förklara varför.

6.1 Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du också rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi behandlar dem. Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter vi behandlar om dig.

Om du är intresserad av vissa specifika uppgifter ber vi dig att ange det i din begäran. Du kan till exempel specificera om du är intresserad av en viss typ av uppgifter eller om du vill ha information om uppgifter från en viss tidsperiod.

6.2 Rätt till rättelse

Om några av de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter med ytterligare information som behövs för att uppgifterna ska vara korrekta. När vi har rättat dina personuppgifter, eller kompletterat dem med ny information, kommer vi informera de som vi har lämnat ut dina uppgifter till om de uppdaterade uppgifterna, förutsatt att det inte är omöjligt eller för besvärligt. Om du begär det, kommer vi också berätta för dig vilka vi har lämnat ut dina uppgifter till. Om du begär rättelse har du också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina uppgifter under tiden vi utreder frågan.

6.3 Rätt till radering (att bli bortglömd)

Du har i vissa fall rätt att begära att vi raderar de personuppgifter vi har registrerade om dig. Om vi raderar dina uppgifter efter att du har begärt det kommer vi också informera dem som vi har lämnat ut uppgifterna till om raderingen – förutsatt att det inte är omöjligt eller för besvärligt. Om du ber oss, så kommer vi också berätta för dig vilka vi har lämnat ut dina uppgifter till.

Du har i allmänhet rätt att få dina uppgifter raderade om:

 • Uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för eller på annat sätt behandlats,
 • Vi behandlar dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke,
 • Uppgifterna används för direktmarknadsföring och du invänder mot vår behandling,
 • Du motsätter dig behandling av uppgifterna som sker med stöd av vårt berättigade intresse och vi inte kan visa att våra skäl till behandlingen väger tyngre än dina intressen,
 • Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, eller
 • Vi har en laglig skyldighet att radera personuppgifterna.

6.4 Rätten till begränsning av behandling

Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller:

 • När du anser att uppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. Då kan du även begära att behandlingen begränsas under tiden som vi utreder om uppgifterna är korrekta eller inte,
 • Om behandlingen är olaglig och du inte vill att uppgifterna ska raderas,
 • När vi inte längre behöver behandla uppgifterna för de ändamål som vi samlade in dem, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk,
 • Om du har invänt mot behandling som sker med stöd i vårt berättigade intresse. Då kan du begära att vi begränsar behandlingen medan vi utreder om vårt intresse av att behandla dina uppgifter väger tyngre än dina intressen.

Även om du har begärt att vi begränsar behandlingen har vi rätt att använda uppgifterna för lagring, om vi har fått ditt samtycke till behandlingen, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någons rättigheter. Vi får också behandla uppgifterna för skäl som rör ett viktigt allmänintresse. När begränsningen upphör kommer vi att informera dig om detta.

Om vi begränsar behandlingen av dina uppgifter kommer vi också informera de som vi har lämnat ut uppgifterna till, förutsatt att det inte är omöjligt eller för besvärligt. Om du ber oss, så kommer vi också berätta för dig vilka vi har lämnat ut dina uppgifter till.

6.5 Rätten att göra invändningar

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av vårt berättigade intresse. Om du invänder mot behandlingen kommer vi, utifrån din särskilda situation, utvärdera om våra intressen att behandla uppgifterna väger tyngre än dina intressen av att uppgifterna inte behandlas för det ändamålet. Om vi inte kan visa avgörande berättigade skäl som väger tyngre än dina kommer vi sluta med den behandling som du invänder mot – förutsatt att vi inte måste behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi vägt dina intressen mot våra.

Du har alltid rätt att invända mot, och avregistrera dig från, direktmarknadsföring. Vi har då inte längre rätt att behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

Om du invänder mot behandlingen har du också rätt att begära begränsning under den tid vi utreder frågan, läs mer under avsnitt 6.4 ovan.

6.6 Rätten till dataportabilitet

Dataportabilitet innebär att du har rätt att få ut de uppgifter som vi har samlat in om dig, från dig, i ett strukturerat, allmänt tillgängligt och maskinläsbart format och att du har rätt att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätten till dataportabilitet gäller enbart:

 • För uppgifter som har samlats in från dig, om dig,
 • Om användningen sker baserat på ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal med dig, och
 • Behandlingen sker automatiserat.

6.7 Rätten att invända mot beslut som grundar sig på automatiskt beslutsfattande

Vår behandling av dina personuppgifter innebär inte att beslut som grundar sig på automatiskt beslutsfattande fattas.

6.8 Rätten att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat för en viss behandling som baseras på rättslig grund samtycke. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av vår behandling innan samtycket återkallades.

6.9 Rätt att lämna klagomål

Kontakta oss om du är missnöjd över hur vi behandlar dina personuppgifter, så kan vi gemensamt försöka lösa din fråga, se våra kontaktuppgifter under avsnitt 1 ovan.

Du har även rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är svensk tillsynsmyndighet över vår användning av dina personuppgifter. Du har även rätt att ge in ett klagomål till den tillsynsmyndighet i det land där du har din hemvist eller arbetar, eller i det land där du anser att en överträdelse av dataskyddsregelverket ägt rum.

7. Ändringar av denna informationstext

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera denna informationstext löpande. Vid omfattande ändringar kommer vi tydligt att informera dig om detta på lämpligt sätt.

Informationstexten uppdaterades senast den 25/3 2024.