Allmänna villkor

Gäller från 5 juli 2021.

Detta dokument innehåller de allmänna försäljningsvillkor (härefter benämnda “Villkoren”) som gäller för köp av varor som du (“Kunden” eller “du”) köper från Essity Hygiene & Health AB (“Företaget” eller “vi” eller “oss”). Kunden och Företaget benämns var och en som ”Part” och gemensamt som ”Parterna”.

Dessa Villkor gäller för all försäljning av Essity-produkter via vår shoppingwebbplats shop.libresse.se (“Webbplatsen”) och särskilt för försäljning av Libresse-produkter inom Sverige.

Innan du köper några produkter rekommenderar vi att du läser och förstår dessa Villkor, Legal Information, Returpolicyn, vår Integritetspolicy och vår Cookiepolicy. Vi påminner om att försäljningen av varor är förbehållen vuxna över 18 år. Genom att använda Webbplatsen och/eller att göra en beställning samtycker du till att följa dessa Villkor och garanterar att du är minst 18 år gammal.

Artikel 1 – Syfte

Dessa Villkor syftar till att definiera Parternas rättigheter och skyldigheter inom ramen för onlineförsäljning av varor som erbjuds av Företaget till deras Kunder.
Företaget kan uppdatera eller ändra nuvarande Villkor från tid till annan. Den nya versionen gäller då för alla beställningar som gjorts efter utfärdandet av de nya Villkoren på Webbplatsen.

Med Kund avser vi varje enskild person som genomför köp på denna Webbplats och begär att produkterna levereras i Sverige.

Kunden är medveten om och accepterar utan förbehåll dessa Villkor innan beställning av några produkter. Inga allmänna eller specifika villkor som ingår i de dokument som skickats av eller levererats till Kunden ska integreras i förevarande Villkor utan Företagets uttryckliga skriftliga medgivande. Företaget förbehåller sig, efter eget gottfinnande, rätten att när som helst ändra Villkoren på Webbplatsen.

Artikel 2 – Avtalshandlingar

Genom att beställa produkter och därigenom godkänna dessa villkor ingås ett avtal mellan Parterna (”Avtalet”), vilket inkluderar följande avtalshandlingar presenterade i fallande prioritetsordning:

  1. Det elektroniska onlinebeställningsformuläret,
  2. De gällande Villkoren (inklusive den gällande Returpolicyn).

Gällande Villkor och Returpolicy för din beställning är den version som finns tillgänglig på Webbplatsen när du slutför din beställning. När du har gjort din beställning kommer gällande Villkor och Returpolicy att bifogas tillsammans med kvittot som anges i Artikel 5. Observera att det är den senaste versionen av Villkoren och Returpolicyn som finns tillgänglig på Webbplatsen, och eftersom dessa kan uppdateras eller ändras rekommenderar Företaget att du sparar den version av Villkoren och Returpolicyn som gäller för din beställning.

I händelse av diskrepans mellan bestämmelserna i de olika avtalshandlingarna ska bestämmelserna i dokumentet som har företräde gälla.

Artikel 3 - Identifiering av Företaget och kontaktinformation

Här hittar du information om Essity:

  • Essity Hygiene & Health AB, Besöksadress: Mölndals bro 2, 431 31 Mölndal, org.nr: 556007-2356.
  • Om du har några allmänna frågor, vänligen skicka dem till: info@essity.com eller kontakta oss per telefon på nummer: 031-746 00 00.
  • Om du har några kundservicefrågor, vänligen skicka dem till: support@libresse.se

Artikel 4 - Ikraftträdande och Avtalstid

Avtalet mellan Parterna träder i kraft när Kunden slutför sin beställning på Webbplatsen. Avtalet förblir giltigt under den tid som krävs för leverans av de köpta produkterna och tills alla garantier upphör.

Artikel 5 – Beställningen

Beställningsregistrering och validering:

Kunden lägger sina beställningar direkt online. När Kundens varukorg validerats måste Kunden samtycka till Villkoren (inklusive den gällande Returpolicyn), tillhandahålla den begärda informationen i det elektroniska onlinebeställningsformuläret (inklusive, men inte begränsat till, namn, e-postadress, leveransadress och valt leveranssätt) och slutligen validera betalningsvillkoren. Detta sista steg formaliserar Avtalet mellan Företaget och

Kunden:

Genomförandet av en beställning innebär att du har accepterat priserna och beskrivningarna av de produkter som säljs. Eventuella tvister och anspråk i dessa avseenden ska uttryckas i samband med diskussioner som uppstår på grund av behovet av att byta ut produkten och ska begränsas till de garantier som definieras nedan.

Företaget kommer att bekräfta mottagandet av beställningen genom att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som angivits i det elektroniska onlinebeställningsformuläret så snart beställningen har validerats.

I visa fall, särskilt i händelse av betalningsproblem, felaktiga adresser eller andra problem som uppstår med avseende på Kundens beställning, ska Företaget ha rätt att ändra eller annullera beställningen.

Om Företaget av någon anledning inte kan skicka din beställning eller om några andra problem uppstår, kommer Företaget att informera dig via e-post så snart som möjligt.

Artikel 6 – Elektronisk signatur

Det elektroniska avtalet är bindande när Kunden slutför beställningen efter att ha godkänt dessa Villkor och vår Returpolicy. Företaget förbehåller sig dock alla rättigheter vid eventuella felaktiga priser eller produkter som är slut i lager.

Artikel 7 – Intyg om överföring

Den datoriserade dokumentationen som bevaras i Företagets IT-system under rimliga säkra förhållanden ska betraktas som bevis på kommunikation, beställningar och betalningar mellan Parterna.

Arkiveringen av beställningar och fakturor ska ske på ett tillförlitligt och långsiktigt sätt för att tillhandahålla ett korrekt intyg om överföringen.

Artikel  8 – Information om Produkterna

Företaget erbjuder produkter till försäljning på Webbplatsen och informerar Kunden om deras funktioner i enlighet med gällande lagar och förordningar förutsatt att Kunderna informeras om de väsentliga egenskaperna hos produkterna innan de köper dem.

Produkter och kampanjer som erbjuds av Företaget gäller så länge lagret räcker.

Produktbilderna är endast i illustrationssyfte. Din produkt kan skilja sig något från dessa bilder.

Det faktum att produkter tillhandahålls på Webbplatsen vid en given tidpunkt innebär inte någon garanti för att dessa produkter alltid är tillgängliga. Företaget reserverar sig för det faktum att produkter kan ha sålt slut även om Kundens beställning har behandlats. Om den beställda produkten inte är tillgänglig kommer Företaget att kontakta Kunden för att hitta en alternativ lösning. Beroende på lösning kan Företaget återbetala Kunden det belopp som redan har betalats, utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar från Kundens betalning.

Artikel 9 – Priser

Priserna som anges på Webbplatsen är i svenska kronor (SEK) och är giltiga det datum då beställningen görs av Kunden. Priserna som anges på Webbplatsen är exklusive fraktavgifter. För att undvika missförstånd faktureras fraktavgifterna i slutet av orderprocessen och storleken på dem kommer att anges innan du fortsätter till beställningsvalideringen.

Priserna är inklusive moms (moms som gäller i Sverige vid beställningsdatumet).

Varje ändring av momsbeloppet ska automatiskt anges på det slutliga pris som ska betalas.

Betalningen ska gälla från och med beställningsdatumet. Ingen partiell förskottsbetalning ska accepteras.

Artikel 10 – Betalningsmetoder

På denna Webbplats kan Kunden betala för beställningar med:

  • Kort via: Visa, MasterCard, American Express, Maestro
  • Klarna: Betala nu, Betala senare, Dela upp

Kunden garanterar Företaget att Kunden har alla behörighet som krävs för användning av den valda betalningsmetoden. Företaget kan avbryta alla beställningar eller leveranser i händelse av nekad betalningsbekräftelse av kortleverantörer.

Företaget kan också vägra att leverera produkten eller infria en beställning som gjorts av en Kund som inte har fullgjort betalning av dennes tidigare beställning eller som har pågående betalningstvist.

Artikel 11 – Fraktvillkor

Produkterna levereras till den leveransadress som Kunden uppger i det elektroniska onlinebeställningsformuläret. Företaget levererar endast produkter beställda från Webbplatsen inom Sverige, inom de leveransdatum som anges vid beställningstidpunkten och inom ramen för tillgängliga lager.

De leveransdatum som uppges är endast vägledande och anges i god tro. Vi ansvarar inte för förseningar utanför vår kontroll. Om leveransen av produkterna till dig försenas av en händelse utanför vår kontroll (t.ex. på grund av post/kurirs förseningar, logistik eller dåligt väder) meddelar vi dig så snart som möjligt. Om det finns en risk för betydande förseningar kan du kontakta oss för att avbryta din beställning via ett e-postmeddelande till support@libresse.se

Artikel 12 – Misstag vid frakt och Produktkontroller

Levererade produkter måste inspekteras av Kunden vid ankomst och alla skadade eller saknade varor ska vara föremål för en skriftlig och detaljerad redovisning från Kunden till Företaget så snart som möjligt.

Vänligen se vår Returpolicy för dina rättigheter att göra returer/erhålla återbetalningar för det fall du har fått en felaktig eller defekt produkt. Genom att acceptera Villkoren accepterar du även Returpolicyn.

Artikel 13 -Ångerrätt

Vänligen se vår Returpolicy för dina rättigheter att ångra ett köp. Genom att acceptera Villkoren accepterar du även Returpolicyn.

Artikel 14 - Dataskydd

Företaget samlar in personuppgifter för att bereda och följa upp din beställning. Den rättsliga grunden för denna insamling är genomförandet av Avtalet. All data samlas in, lagras och används i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som utgör svensk lagstiftning.

Kunder uppmanas att läsa vår Integritetspolicy för att få all information relaterad till detta ämne. Genom att acceptera Villkoren accepterar du även vår Integritetspolicy.

Vid användning av Klarnas betalningsmetoder gäller Klarnas dataskyddsinformation som ni finner här.

Företaget förbinder sig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de Personuppgifter som det behandlar.

Kunden görs medveten om att dennes uppgifter främst lagras på Irland och överförs utanför EES.

Artikel 15 – Force Majeure

Ingen av Parterna ska anses bryta mot detta Avtal eller på annat sätt vara ansvarigt gentemot den andra på grund av förseningar i fullgörelsen eller underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter på grund av en Force Majeure-händelse (enligt definitionen nedan). En Force Majeure-händelse ger oss rätt att skjuta upp fullgörandet av leveransen utan att vara skyldig att betala skadestånd till dig.

Om någon av Parterna påverkas av en Force Majeure-händelse enligt detta Avtal ska den omedelbart skriftligen underrätta den andra Parten om de omständigheter som utgör Force Majeure-händelsen och hålla Parten fullt informerad om deras fortgång och om relevanta förändringar av omständigheterna medan sådana Force Majeure-händelser fortgår.

Parten som påverkas av en Force Majeure-händelse ska vidta alla rimliga åtgärder för att minimera effekterna av Force Majeure-händelsen på fullgörandet av Partens skyldigheter enligt detta Avtal.

Om Force Majeure-händelsen fortgår under en period om 30 dagar kan endera Parten säga upp Avtalet genom att skriftligen meddela den andra Parten. Därefter kommer Företaget att återbetala det betalade beloppet inom 30 dagar efter ett sådant skriftligt meddelande.

Med en "Force Majeure-händelse" menas en händelse som ligger utanför en Parts och/eller dess dotterbolags rimliga kontroll, som till sin natur inte kunde ha förutsetts, eller, om den kunde ha förutsetts, var oundviklig (med kommersiellt rimliga ansträngningar) inklusive, men inte begränsat till, embargon, regeringsrestriktioner, krig, krigsliknande handlingar, upplopp, uppror, revolutioner, lockout, strejk (annat än strejk begränsad till leverantörens arbetskraft), pandemier, epidemier, bränder och översvämningar, jordbävningar och andra händelser utanför mänsklig kontroll.

Artikel 16 – Uppdelning av avtal

Om en eller flera av de nuvarande bestämmelserna är eller vid någon tidpunkt blir i någon utsträckning ogiltig, olaglig eller omöjlig att genomföra ska bestämmelsen i den utsträckningen inte anses utgöra en del av detta Avtal, men Avtalet och alla andra bestämmelser i detta Avtal ska bestå i full kraft och effekt.

Artikel 17 – Avstående från rättigheter

Det faktum att den ena Parten inte ska dra nytta av den andra Partens underlåtenhet eller försumlighet att när som helst genomdriva någon av de skyldigheter som nämns i bestämmelserna härav ska inte tolkas som eller ska anses för framtiden vara ett avstående från Partens rätt.

Artikel 18 – Ansvar

Vi är ansvariga för personskador eller dödsfall orsakade av vårdslöshet från vår sida, eller på grund av våra anställda eller agenter. Under inga omständigheter ansvarar vi för indirekta förluster som följer av den huvudsakliga förlusten eller skadan.

Vårt maximala ansvar gentemot dig för förluster eller skador som uppstår på grund av eller i samband med din beställning på Webbplatsen är begränsat till det totala beloppet för din beställning.

Artikel 19 – Tillämplig lag. Tvister, anspråk och ADR

Dessa Villkor regleras och tolkas i enlighet med svensk lag. Observera att konsumenter har särskilda rättigheter enligt tvingande konsumentlagar och regler. Företaget har inte för avsikt att begränsa eller ändra dessa rättigheter med dessa villkor.

Tvist bör främst försöka lösas genom överenskommelse mellan oss. Om vi inte kan nå en överenskommelse ska tvisten hanteras i allmän domstol enligt svensk lag.

Om du vill tala med någon annan om produkter du har beställt från oss, vänligen se informationen om ”Alternativ tvistlösning” och den svenska Allmänna Reklamationsnämnden enligt nedan.

Alternativ tvistlösning (“ADR”)

ADR är en process där ett oberoende organ studerar fakta i en tvist och försöker lösa den utanför domstolssystemet. Europeiska unionen har upprättat sin egen ADR-plattform som återfinns här.

Du kan också kontakta den svenska Allmänna Reklamationsnämnden för att få en tvist prövad, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi medverkar i tvistlösningsförfarandet. Mer information kan finnas tillgänglig hos Allmänna Reklamationsnämnden. Vänligen besök deras webbplats eller ring 08-508 860 00 för ytterligare information.

Artikel 20 – Övrigt

Underlåtenhet eller försummelse från någon av Parterna att när som helst genomdriva någon av bestämmelserna härav ska inte tolkas som eller anses vara ett avstående från den Partens rättigheter enligt detta Avtal eller på något sätt påverka giltigheten för hela eller någon del av detta Avtal och inte heller påverka Partens rätt att vidta efterföljande åtgärder.

Språket som används i dokumentationen och i kontakterna mellan oss och dig är svenska.

Länkar till tidigare allmänna villkor: